‘ANA PROJEMİZ TÜRKMEN MECLİSİNİ TESİS ETMEKTİR’

Irak Kürdistan Bölgesi Yönetimi (IKBY) parlamento seçimlerine az bir süre kala, propaganda süreci Yüksek Seçim ve Referandum Komisyonu tarafından 11 Eylül’de başlatıldı.

 

Seçimlerin yapılıp yapılmayacağı konuşulurken, Erbil’de sanal alemden aktif siyasete katılan ve Erbil Türkmen Koalisyonu Listesi’ni kurarak “239” numarayla seçime katılmayı hedefleyen liste, seçim hazırlıklarına son sürat devam ediyor.

 

Kendilerini halkçı bir siyasi hareket olarak gören liste, kota sisteminde bulunan 5 sandalyeden en az 2 tanesini almayı planlıyor.

 

Erbil Türkmen Koalisyonu listesi başkanı ve 1 numaralı adayı Dr. Soran Selahattin Şükür, seçim hazırlıkları, hedefleri ve seçmenlerine sunacağı projeler hakkında Tba’ya konuştu

 

 

” Temsilde yetersizlik ve siyasi arenada yaşadığımız pasiflik oluşumumuzun ortaya çıkmasını tetikleyen temel etkenlerdir”

 

Listenizin oluşum sürecini bize anlatır mısınız?

 

Temsilde yetersizlik ve siyasi arenada yaşadığımız pasiflik oluşumumuzun ortaya çıkmasını tetikleyen temel etkenlerdir. Başka bir değişle, 30 yıldır yapılan büyük yatırımlara rağmen halk beklentisinin çok uzağında duran siyasi müesseselerimize karşı halkın medeni isyanıdır. Son birkaç yıldır çok mütevazi olanaklar ile sosyal medya üzerinden binlerce asil Erbil Türkmeni bir arada toplayan grubumuzun ilk başlarda temel hedefi siyasi aktörlerimize halkın beklentilerini aşılamak ve bu doğrultuda onları halkın görmek istediği pozisyona yönledirmeye çalışmaktır.

 

Bu hedefe ulaşmak için, yapıcı eleştiri ve zaman zaman siyasi kurumlarımıza karşı uyguladığımız sivil direniş temel eylemlerimizi olşturuyordu. Ancak, yaptığımız tüm iyi niyetli girişimlerin karşılık bulamaması bizde hayal kırıklığı yarattı, aynı zamanda kullandığımız sivil halkçı mücadele yöntemlerimizin sonuca ulaşmak açısından sorgulanmasına yol açtı. Hedefe ulaşmak için, sonuca odaklı daha pratik yöntemler kullanılması gerekiyordu. Böylece, hiç istemediğimiz takdirde, aktif siyasete katılma düşüncesi oluştu. Tüm bu etkenlerin yarattığı ortak kanaat, Erbil Türkmen Halk Koalisyonu’nun oluşmasında temel tetikleyici faktör olarak rol almıştır. Bu sebeplerden dolayı ”239” liste numarası ile yapılması planlanan seçimlere katılacağız.

 

”Parlamento, altında halk iradesinin tecelli ettiği çatıdır, ancak bugüne kadar Türkmen halkını temsil eden kotanın, bu milletin iradesini ortaya koymada ciddi bir katkısı olmamıştır”

 

Amacınız ve vizyonunuz nedir?

 

Ortaya çıkış nedenlerimiz aynı zamanda oluşumumuzun vizyon ve misyonuna da açıkça ışık tutmaktadır. Daha açıklayıcı olmak gerekirse, parlamentoda aktif ve Türkmen halkının şanına yakışır ve sonuca odaklı Türkmen temsil misyonununu oluşturmaktır. Kota sistemi sayesinde Kürdistan Bölgesi’nde yaşayan Türkmen halkı beş milletvekili ile yerel parlamentoda temsil fırsatı bulmaktadır. Kabul edelim ki, bölgenin mevcut siyasal sınırları içinde yaşayan Türkmen halkının sayısal olarak tatmin edici olmasa da mevcut koşullarda geçici olarak, bu aşamda ciddi ve etkin temsil için doğru kullanıldığı takdirde yeterli olduğunu düşünüyoruz. Ancak herkesce malumdur ki mevcut temsilciler oransal olarak bu sayının çok daha altında varlık göstermektedirler. Bu olumsuz durum, Türkmen temsilcilerin büyük  bir kısmının parlamentoda; çekingen, utangaç ve oldukça pasif performanslarıyla doğrudan bağlantılıdır. Parlamento, altında halk iradesinin tecelli ettiği çatıdır, ancak bugüne kadar Türkmen halkını temsil eden kotanın, bu milletin iradesini ortaya koymada ciddi bir katkısı olmamıştır.

 

Ayrıca biz sadece Türkmen özel meselelerinde değil, aynı zamanda genel temsil ilkesi açısından da; genel kurul ve komisyonlarda halkımıza yakışır bir milletvekili performansı hedefliyoruz. Bürokrasideki pozisyonum gereği çalıştığım bakanlıkların ihtisas alanına giren yasaların komisyon ve genel kurul görüşmelerine katıldığımda Türkmen temsilcilerinin düşük performanslarına, bazı nadir istisnalar hariç, bizzat şahit olmuştum. Tarihi ve medeniyeti açısından Türkmen halkının, bu pasif temsil misyonunu haketmediğini düşünüyoruz.

 

“Türkmen Meclisi’ni yasalaştırıp tesis etmek ana projemizdir”

 

Proje bazında neler söyleyebilirsiniz?

 

Yasama ve yürütme yetkileri ile donatılmış özel bütçeli ”Türkmen Meclisi” hazırlanması, planlanan Bölge Anayasa taslağında yer alarak yasalaştırılması ve uygulanması temel projelerimizden en önemli olanıdır. Kürdistan Parlamentosu’ndaki genel siyasi temsilin yanında bize özgü sosyal, kültürel ve eğitim işlerimizi bizzat kendimizin yöneteceği bir sistem hayal ediyoruz. Tıpkı Brüksel’de uygulanan coğrafi esasa dayanmayan “korporatif federalizm” modelinde olduğu gibi. Brüksel’de hem Famanlar, hem Falonlar hem de Alman asıllı Belçikalılar bir arada yaşıyor ve her etnik grubun kendine has meclisi bulunmaktadır. Bu özerk yönetimler federal hükümetin belli yetkilerini kendileri kullanıyor. Bunlar daha çok eğitim, sağlık, ulaşım ve çevre politikalarında kendi kararlarını kendileri veriyor.  Bizde neden bu model uygulanmasın? Partiler üstü bağımsız bir Türkmen medyası, sağlık ve sosyal alanlarda Türkmen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak, Türkmen eğitiminin araç, gereç, öğretim elemanları ve binaların fiziki koşullarını iyileştirmek, sivil toplum örgütlenme kültürünü yaygınlaştırmak bu meclisin temel işlevlerini teşkil edecektir.

 

Türkmen Meclisi projesinin hayata geçirilmesi aynı zamanda, karşılıklı saygı esaslarına dayalı hakiki ve anayasal bir Türkmen-Kürt ortaklığının kurulması adına ciddi bir adım teşkil eder. Bu ortaklık  iki asil milletin Irak’ta paylaştıkları tüm coğrafyalarda etkili olmak suretiyle geniş yelpazeli toplumsal barışın ve güven atmosferinin tekrardan inşası için iyi bir başlangıç olacaktır. Bu durumun bölgenin ana unsurları olan her iki millet için de faydalı olacağını düşünuyoruz. Oluşumumuz iki halkı temsil eden, aydın ve akil insanların ortak platformu olacaktır.

 

Ayrıca objektif millet anlayışının tesisi için bölgede yaşayan tüm etnik ve dini gruplar ile sıcak bir işbirliği sürecinin başlamasında temel faktör olarak rol almak istiyoruz. Bunlar bölgenin milli güvenliği ve geleceği açısından önemli meselelerdir. Şüpheci ve herkesi tehdit olarak algılayan milli güvenlik esasları, yerini etnik ve dini kimliğe bakılmaksızın gerçek ve eşit vatandaşlık esaslarına bırakmalıdır. Bu ve buna benzer uyarılarımızı bölgedeki sisyasi iktidarın nezdinde sürekli gündemde tutacağımız bir konu olacaktır.

 

Eşitlik ilkesi çerçevesinde Türkmen vatandaşlarına her alanda, özellikle gelir dağılımı, gençlerimizin devlet atamaları ve iş fırsatları açısından ayrıca iş adamlarımıza eşit muamele gösterilmesi  ve bunu sağlayan mekanizmalar üzerinde ciddiyetle duracağımız ve çalışacağımız bir hedefimiz mevcuttur.

 

Irak (2005) Anayasasında Türkmenler ile ilgili, başta Türkmenlerin ağırlıklı olarak yaşadıkları bölgelerde Türkmence’nin resmi dil olması ve benzeri kollektif hakları güvence altına alan normların uygulanması için hem IKBY hem de merkezi Irak hükmeti nezdinde yasal girişimlerimiz olacaktır.

 

Bu kadar iddialı projeleri hayata geçirebilecek gücünüz var mı?

 

Nitelik ve nicelik açısında güçlü bir tabanımız var artı, aday profilinin ciddiyeti ve seviyesi bu hedeflere ulaşmamızı kolaylaştıracak faktörlerdir. Toparlayacak olursak, milli menfaatlerimizi şahsi menfaatlere kurban etmeyen, halkımızın iradesini sağlam şekilde meclise yansıtan farklı ve yeni bir temsil misyonu yaratacağız.

 

“Yegane destekçimiz, halkımız”

 

Desteğinizi kimden alıyorsunuz tabanınız ve destekçileriniz kimler?

 

Listemiz, adından da anlaşıldığı gibi halkın oluşturduğu koalisyondur. Yani Türkmen halkının farklı toplum gruplarının birleştiği platformdur. Dolayısıyla halkçı bir koalisyonun tek ve yegane destekçisi halktır. Halkımızın uzun yıllardır yaşadığı ağır baskı bu tip hareketlerin oluşmasını engelleyen faktör olmuştur. Bu anlamda oluşumumuz uzun yıllardır beklediğimiz halk uyanışının ilk meyvesidir.

 

Haklı olarak bunu algılamakta zorluk çekenler bilerek ya da bilmeyerek destek kaynağımız hakkında şüphe uyandıran açıklamalarda bulunuyorlar ve bölgedeki siyasi aktörleri bize karşı kışkırtmak için olumsuz bir şekilde kullanmaktadırlar. Bu söylentiler sağlam duruşumuzu hiçbir şekilde etkilemez. Siyasi sataşmalardan uzak, projelerin konuşulduğu bir propaganda sürecini geçirmek temel ilke ve beklentimizdir.

 

Kaç sandalye kazanmayı hedefliyorsunuz, sizce kotadaki 5 sandalyeden kaç tanesini kazanma şansınız var?

 

Seçimde Türkmen kotası için 8 liste yarışacak. Bunların çoğu denenmiş ve pek faydası görülmeyen oluşumlardır. Kimse bu sözümüze darılmasın, hatırlatmakta fayda var; siyasi müesseselerin temel amacı, proje üretip uygulanması için iktidara karşı demokratik baskı araçlarını devreye sokmaktır. Dört yıl boyunca Türkmenler ile ilgi bir tane proje ortaya koyamadılar. Aksini iddia eden varsa buyursun, kanıtlasın, biz de kendisinden özür dileyelim. Bu gerçekleri göz önünde bulundurarak hedefimizi üç sandalye kazanmak olarak belirledik. Ancak yapılacak muhtemel siyasi müdaheleleri de hesaba katarak en az iki sandalye kazanma iddiamız var. Bu bizim için tatmin edici bir sonuç olamaz, ancak mevcut koşullarda hatırı sayılır bir başlangıç olur.

 

Haber: Ziya Uzeiry

Foto: Abdullah Ahmet

Bir cevap yazın